Reklamace

 1. Kupující je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.
 2. Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího viz Všeobecné obchodní podmínky.
 3. Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby viz Všeobecné obchodní podmínky.
 4. Kupující je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda je zásilka v pořádku. V případě poškození zásilky s přepravovaným zbožím je kupující povinen informovat písemně nebo emailem (info@interierstone.cz) prodávajícího do 2 dní od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace způsobené přepravou nebude brán zřetel. 
 5. Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží je kupující povinen předložit v originálním obalu a v úplném stavu včetně jeho příslušenství a součástí a souvisejících dokladů (včetně daňového dokladu).
 6. Kupující je povinen při reklamaci předložit fakturu ke zboží.
 7. Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Kupující je dále povinen v reklamaci uvést, čeho se domáhá.
 8. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží  viz Všeobecné obchodní podmínky.
 9. Je–li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.
 10. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 9. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.
 11. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.